top of page

ADATVÉDELEM

Hozzájárulás a személyes adatok megadásához

 

1) A személyes adatok kezelője és feldolgozója Everest Herba, s.r.o. székhelye: Harmonická 1384/13, 15800 Praha 5.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint

 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), amely 2018. május 25-én lép hatályba

 

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli.

 

Elfogadom a személyes adataim gyűjtését, tárolását és feldolgozását az adatkezelő által.

 

A kezelt személyes adatok között szerepel név, vezetéknév, kézbesítési cím, e-mail cím és telefonszám. A megadott adatokat felhasználjuk a megrendelt áruk elküldésére. Hírek küldése iránti kérelem és a rendszergazda értesítése esetén az e-mail kapcsolatot fogja használni a küldéshez.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a szükséges ideig, legfeljebb 2 évig tárolja.

 

A személyes adatokat gépek (automatizált) dolgozzák fel számítógépek, számítógépes programok segítségével; vagy. írásban.

 

 

 

2) Az érintettek jogai, információk és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Mint adatalany, jogosult vagyok hozzáférni személyes adataimhoz, jogom van azok helyesbítésére vagy törlésére, vagy a feldolgozás korlátozására. Jogom van kérni információkat arról, hogy milyen személyes adatokat dolgoznak fel, és magyarázatot kérhetek a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan.

 

Ezenkívül jogom van a feldolgozással szembeni kifogásokra, valamint az adatok hordozhatóságára (azaz a rám vonatkozó személyes adatok megszerzésének a jogával, amelyet strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban adtam az adatkezelőnek).

 

Jogom van bármikor visszavonni hozzájárulásomat, a feldolgozás jogszerűségének sérelme nélkül, a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján, feltéve, hogy a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul. a) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja; a) GDPR. Ez azt jelenti, hogy nincs ilyen jogom, különösen akkor, ha az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatfeldolgozás nem jár a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatallal, beleértve a profilozást is. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat nem tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokra dolgozzák fel.

 

Adatalanyként kijelentem, hogy tisztában vagyok az adatvédelmi törvény 12. és 21. §-a alapján fennálló jogaimmal, valamint a GDPR alapján fennálló jogaimmal.

 

Kijelentem, hogy minden megadott információ pontos és valós, szabad és tudatos akaratomból önként bocsájtom rendelkezésre.

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy a célhoz szükséges mértékben gyűjt személyes adatokat, és csak a gyűjtés céljának megfelelően fogja feldolgozni.

 

Ez a beleegyezés az adatalany szabad és tudatos akaratának kifejezése, amelynek tartalma az érintett hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához.

PAYMENT METHODS
bottom of page